مقاله طرّاحي مدل انتخاب حمايت ورزشي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله طرّاحي مدل انتخاب حمايت ورزشي در ايران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طرّاحي مدل انتخاب حمايت ورزشي در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طرّاحي مدل انتخاب حمايت ورزشي در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طرّاحي مدل انتخاب حمايت ورزشي در ايران :
تعداد صفحات :21

چکیده هدف: هدف از این تحقیق طرّاحی مدل ملاک‌های انتخاب حمایت ورزشی در لیگ‌های برتر کشور است. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه حامیان 9 رشته ورزشی فعال در لیگ برتر بودند که 134 حامی به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. از پرسشنامه محقق‌ساخته با 24 سوال برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. روایی صوری و محتوای آن را پانزده نفر از استادان مدیریت ورزشی و کارشناسان حمایت ورزشی تایید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد. یافته‌ها: 24 متغیر در چهار گروه، ماهیت رشته ورزشی، ماهیت حامی، علایق مدیریتی و درجه سازگاری با ملاک‌های انتخاب حامیان، شناسایی و طبقه‌بندی شدند. مدل اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که ماهیت حامی و ماهیت رشته ورزشی متغیر‌های مستقل، درجه سازگاری متغیر واسطه و علایق مدیریتی متغیر پاسخ در این مدل بودند که متغیر ماهیت رشته ورزشی با 52/0 بیشترین اثر را بر علایق مدیریتی نشان داد. نتیجه‌گیری: با تقویت عامل‌های مستقل و اثرگذار، دستیابی به حامیان ورزشی افزایش می یابد و موجب رضایت‌مندی و حفظ حامیان در عرصه‌های ورزشی می شود. واژه‌های کلیدی: مدیریت حمایت ورزشی، بازاریابی ورزشی، انتخاب حمایت ورزشی.

لینک کمکی