مقاله بررسي کيفيت خدمات اماکن ورزشي دانشگاه‌ها مبتني بر مدل سِروکوال (مطالع? موردي: دانشگاه گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي کيفيت خدمات اماکن ورزشي دانشگاه‌ها مبتني بر مدل سِروکوال (مطالع? موردي: دانشگاه گيلان) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي کيفيت خدمات اماکن ورزشي دانشگاه‌ها مبتني بر مدل سِروکوال (مطالع? موردي: دانشگاه گيلان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي کيفيت خدمات اماکن ورزشي دانشگاه‌ها مبتني بر مدل سِروکوال (مطالع? موردي: دانشگاه گيلان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت خدمات اماکن ورزشي دانشگاه‌ها مبتني بر مدل سِروکوال (مطالع? موردي: دانشگاه گيلان) :
تعداد صفحات :28

چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مطالع کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه گیلان با استفاده از مدل سِروکوال است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامع آماری آن تمامی دانشجویان دانشگاه گیلان بوده‌اند که 285 دانشجو (150 پسر و 135 دختر) به صورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنام سِروکوال (پاراسورامان و همکاران، 1985) پاسخ دادند. این پرسشنامه دارای 22 سوال هم‌وزن در مقیاس لیکرت 7 ارزشی (کاملاً مخالف=1 تا کاملاً موافق=7) بود که پنج بُعد کیفیت خدمات (عناصر عینی، اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) را در دو بخش ادراکات و انتظارات مورد سنجش قرار می‌دهد. این پرسشنامه یک ابزار عمومی برای سنجش کیفیت خدمات است که فرانسی و همکاران (2010) آن را برای استفاد مناسب در بخش ورزش تعدیل و بازنویسی کرده‌اند و در این پژوهش نیز روایی صوری آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن در یک مطالع راهنما به ترتیب 899/0= و 976/0= برای پرسشنامه‌های ادراکات و انتظارات محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ویلکاکسون، رتبه‌بندی فریدمن، t مستقل و اندازه‌گیری مکرر نشان داد که در هم ابعاد کیفیت خدمات در اماکن ورزشی دانشگاه گیلان شکاف منفی معنی‌داری وجود دارد (05/0>p). بیشترین شکاف کیفیت مربوط به بُعد عناصر ملموس (64/2) و کمترین آن مربوط به بُعد اطمینان (18/2) بود. سایر نتایج نشان داد که جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان بر ادراک آنان از کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه تاثیری ندارد. نتیجه‌گیری: از آنجا که در هم ابعاد کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه گیلان شکاف منفی مشاهده شد، به مدیران و مسئولان دانشگاه توصیه می‌شود برای حضور بیشتر دانشجویان در برنامه‌های ورزشی دانشگاه، به بهبود کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه در هم ابعاد آن توجه جدی داشته باشند. همچنین، پیشنهادهایی برای بهبود خدمات اماکن ورزشی ارائه شده است. واژه‌های کلیدی: کیفیت خدمات، اماکن ورزشی، مدل سِروکوال.

لینک کمکی