مقاله تعيين مؤلفه‌هاي بالندگي حرفه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشکده‌هاي تربيت‌بدني کشور و سنجش برازش آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تعيين مؤلفه‌هاي بالندگي حرفه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشکده‌هاي تربيت‌بدني کشور و سنجش برازش آن دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين مؤلفه‌هاي بالندگي حرفه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشکده‌هاي تربيت‌بدني کشور و سنجش برازش آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين مؤلفه‌هاي بالندگي حرفه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشکده‌هاي تربيت‌بدني کشور و سنجش برازش آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين مؤلفه‌هاي بالندگي حرفه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشکده‌هاي تربيت‌بدني کشور و سنجش برازش آن :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

هدف: از پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های محتوای بالندگی حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت‌بدنی کشور است. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت‌بدنی (205 نفر) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، 173 پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بالندگی استفاده شد که فهرستی از 9 مؤلفه بالندگی هیأت علمی را شناسایی کرد که پس از مصاحبه با متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه (17 نفر)، 6 مؤلفه شناسایی و به گویه‌های پرسشنامه تبدیل شدند تا بر مبنای آن وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود. برای تعیین روایی محتوا از دیدگاه‌های مدرسان و جهت بررسی روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای برنامه بالندگی حرفه­ای 90/0 محاسبه شد. از آمار توصیفی برای طبقه­بندی یافته­ها و برای آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. همچنین در راستای تحلیل­های تکمیلی از معادلات ساختاری (SEM) برای مدل‌سازی روابط علی با تأکید بر نرم‌افزار لیزرل 2/9 استفاده شد. یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد تحلیل­های مدل یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داد­ه­ها مورد حمایت قرار دادند، همچنین یافته‌ها بیانگر این بودند که بعد بالندگی حرفه‌ای دانشکده­های تربیت‌بدنی کشور در حد مطلوب قرار دارد. در خصوص وضعیت موجود مؤلفه بالندگی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی، انتشارات علمی با میانگین 79/3 و زبان انگلیسی با میانگین 98/3 کمتر از میانگین است و بقیه عوامل بیشتر از میانگین می‌باشد. نتیجه­گیری: نیاز به ایجاد و راه‌اندازی مرکزی منظم و رسمی تحت عنوان مرکز بالندگی در دانشگاه­ها حس می­شود تا از این طریق و با استفاده از متخصصین در حوزه بالندگی و مدیریت منابع انسانی، بتوان به‌طور اثربخش و منظم و برنامه‌ریزی‌شده به اجرای برنامه­های بالندگی اعضای هیأت علمی همت گماشت.

لینک کمکی