مقاله طراحي و تدوين نظام‌نامه‌ي اخلاقي اعضاي هيأت علمي تربيت‌بدني و علوم ورزشي ايران از ديدگاه دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله طراحي و تدوين نظام‌نامه‌ي اخلاقي اعضاي هيأت علمي تربيت‌بدني و علوم ورزشي ايران از ديدگاه دانشجويان دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي و تدوين نظام‌نامه‌ي اخلاقي اعضاي هيأت علمي تربيت‌بدني و علوم ورزشي ايران از ديدگاه دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي و تدوين نظام‌نامه‌ي اخلاقي اعضاي هيأت علمي تربيت‌بدني و علوم ورزشي ايران از ديدگاه دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي و تدوين نظام‌نامه‌ي اخلاقي اعضاي هيأت علمي تربيت‌بدني و علوم ورزشي ايران از ديدگاه دانشجويان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :29

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر،‌ طراحی و تدوین نظام‌نامه­ی اخلاقی اعضاء هیأت علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران از دیدگاه دانشجویان بود. روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق را دانشجویان رشته تربیت‌بدنی سراسر ایران به تعداد 15 هزار نفر تشکیل داده‌اند. به منظور استفاده از نظر همه­ی اقشار دانشجویی کشور،‌ تصمیم گرفته شد تا تعداد نمونه بیشترین حد ممکن در نظر گرفته شود و محققان (1018=n) پرسشنامه را بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جمع‌آوری نمودند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته 41 سؤالی بود که دارای مقیاس پنج ارزشی لیکرتی بود. به منظور توصیف آماری داده‌ها از شاخص‌های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. برای تعیین عامل‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی،‌ برای تأیید مدل ارتباط سؤالات با عامل‌ها و عامل‌ها با مفهوم نظام‌نامه اخلاقی از تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل وضعیت سؤالات از آزمون t تک نمونه‌ای و در نهایت برای اولویت‌بندی سؤالات و عامل‌ها از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته‌ها: با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 32 سؤال از طریق مؤلفه‌های اصلی همراه با چرخش واریماکس مورد تأیید قرار گرفت. این سؤالات در 6 عامل فعالیت‌های گروهی 131/13،‌ صداقت گفتاری و رفتاری 793/12،‌ وظیفه‌شناسی 577/11،‌ رفتار حرفه‌ای 576/9،‌ تعهد علمی- پژوهشی 779/8 و مسئولیت مالی 699/7 قرار گرفتند که توان پیشگویی سؤالات بر اساس مجموع واریانس‌ها،‌ برابر با 555/63 درصد می‌باشد. پایایی عامل‌های پرسشنامه بین 73/0 تا 88/0 و پایایی کل پرسشنامه 84/0به دست آمد. در خصوص رابطه سؤالات با عامل‌ها،‌ تمامی سؤالات دارای رابطه معناداری (96/1±T value) با عامل خود داشتند. در خصوص آزمون خوبی (نیکویی) برازش،‌ نسبت2x به df برابر 84/3 و ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی RMSEA برابر با 053/0 به دست آمد. همچنین تمامی عامل­ها با مفهوم نظام‌نامه اخلاقی رابطه معناداری (96/1±T value) داشتند. نتیجه‌گیری: تدوین ایننظام‌نامه اخلاقی که برخاسته از آموزه‌های دینی و فرهنگ ملی است می‌تواند راهگشای جامعه علمی ورزش ایران باشد.

لینک کمکی