مقاله تأثير بازي‌هاي گروهي بر رشد مهارت‌هاي رواني حرکتي پسران پيش‌دبستاني کم‌توان‌ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله تأثير بازي‌هاي گروهي بر رشد مهارت‌هاي رواني حرکتي پسران پيش‌دبستاني کم‌توان‌ذهني دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير بازي‌هاي گروهي بر رشد مهارت‌هاي رواني حرکتي پسران پيش‌دبستاني کم‌توان‌ذهني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير بازي‌هاي گروهي بر رشد مهارت‌هاي رواني حرکتي پسران پيش‌دبستاني کم‌توان‌ذهني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير بازي‌هاي گروهي بر رشد مهارت‌هاي رواني حرکتي پسران پيش‌دبستاني کم‌توان‌ذهني :
تعداد صفحات :24

هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی‌هایگروهی در یادگیری مهارت‌های روانی- حرکتی کودکان پیش دبستانی کم‌توان‌ذهنی (سنین 5 تا 7 سال) بود. اینپژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن شبه‌آزمایشی بود. برای این هدف، 20پسرپیش‌دبستانی کم‌توان‌ذهنی مدارس ویژه دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر اصفهان بهشیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب، و به روش تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترلگمارده شدند(10 کودک در گروه آزمایش و 10 کودک در گروه کنترل). ابزار مورد استفادهبرای بررسی رشد حرکتی کودکان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آزمون لینکن- اوزرتسکی بودکه به صورت انفرادی اجراگردید. گروه آزمایشطی15جلسه یک ساعته تحت مداخله بازی هایگروهی قرار گرفتند و بر روی گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نشد. پس از پایانمداخله کودکان هر دو گروه از لحاظ مهارت‌هایروانی-حرکتی با آزمون لینکن-اوزرتسکیمورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون آماری کواریانسمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایجنشان داد بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون مهارت‌های روانی-حرکتی در گروه‌هایآزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد(001/0>P).میزان اندازه اثر69 /0بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که بازی‌های گروهی مهارت‌هایروانی-حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی را افزایش می‌دهد. نتایج تحلیل واریانس چندگانه (مانوا) نشان داد که تفاوت در خرده مقیاس‌هایتعادل( 006/0=P)، مهارت انگشتان( 001/0=P)، هماهنگی چشم و دست(001/0=P) مهارت تنه (005/0=P) معنی‌دار بود، اما در خرده مقیاس‌های مهارت عضلات بزرگ دست‌ها(7/0=P) و مهارت بازوها( 17/0=P) و هماهنگی دست و پا(10/0=P) این تفاوت معنی‌دار نبود. بنابرین می‌توان از بازی‌های گروهی در کنار سایر روش‌هابرای تقویت مهارت‌های روانی – حرکتی کودکان پیش‌دبستانی استفاده نمود

لینک کمکی