مقاله اثر منبع روغن و مکمل‌هاي‌ غذايي ال کارنيتين و راکتوپامين بر عملکرد رشد و برخي فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله اثر منبع روغن و مکمل‌هاي‌ غذايي ال کارنيتين و راکتوپامين بر عملکرد رشد و برخي فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر منبع روغن و مکمل‌هاي‌ غذايي ال کارنيتين و راکتوپامين بر عملکرد رشد و برخي فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر منبع روغن و مکمل‌هاي‌ غذايي ال کارنيتين و راکتوپامين بر عملکرد رشد و برخي فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر منبع روغن و مکمل‌هاي‌ غذايي ال کارنيتين و راکتوپامين بر عملکرد رشد و برخي فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

این آزمایش به منظور بررسی اثرات دو منبع روغن در جیره غذایی با مکمل‌های ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان، انجام گرفت. تعداد 288 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین (±SD) وزن اولیه 90± 5 گرم، در یک آزمایش فاکتوریل 2×2×2 به صورت کاملاً تصادفی به 32 تانک فایبرگلاس اختصاص یافتند و به مدت 8 هفته 2 بار در روز و در حد سیری ظاهری با هشت جیره غذایی آزمایشی تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی شامل دو نوع روغن ماهی و سویا با دو سطح مکمل ال کارنیتین )صفر و یک گرم در کیلوگرم ( و دو سطح راکتوپامین (صفر و ده­ میلی گرم در کیلوگرم) در جیره بود. در پایان آزمایش ضریب تبدیل خوراک، نرخ رشد ویژه، مصرف خوراک، افزایش وزن و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی‌ها مانند آلبومین، پروتئین کل، تری گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی بالا اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که ضریب تبدیل خوراک ماهی‌ها تحت تاثیر نوع روغن و مکمل راکتوپامین قرار نگرفت اما افزودن ال کارنیتین به جیره، سبب کاهش معنی‌داری آن شد. افزودن ال کارنیتین و راکتوپا مین به جیره‌ی دارای روغن ماهی سبب بهبود معنی‌دار در ضریب تبدیل خوراک ماهی‌ها شد. روغن ماهی رشد ویژه ماهی را افزایش داد و بیشترین مقدار آن در تیمار غذایی دارای روغن ماهی با راکتوپامین مشاهده شد. افزایش وزن ماهی‌ها تحت تاثیر نوع روغن، مکمل‌های ال کارنیتین و راکتوپامین قرار نگرفت اما افزودن راکتوپامین به جیره دارای روغن ماهی سبب بهبود آن شد. راکتوپامین سبب کاهش تری گلیسرید، و ال کارنیتین سبب افزایش معنی‌دار آلبومین و لیپوپروتئین با چگالی بالا در سرم خون ماهی شد. بین منبع روغن و افزودن مکمل ال کارنیتین و راکتوپامین به جیره اثر متقابل معنی‌داری بر فراسنجه های سرم خون ماهی، به جز لیپوپروتئین با چگالی بالا، مشاهده شد. درمجموع نتایج این آزمایش نشان داد که پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان به مکمل‌های غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین تحت تأثیر منبع روغن جیره است.

لینک کمکی