مقاله تعيين نياز کود نيتروژن در برنج براساس دياگرام رنگ برگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تعيين نياز کود نيتروژن در برنج براساس دياگرام رنگ برگ دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين نياز کود نيتروژن در برنج براساس دياگرام رنگ برگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين نياز کود نيتروژن در برنج براساس دياگرام رنگ برگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين نياز کود نيتروژن در برنج براساس دياگرام رنگ برگ :
تعداد صفحات :24

همزمان کردن مصرف کود نیتروژن با زمانی که گیاه به نیتروژن نیاز دارد می‌تواند سبب افزایش کارآیی کود نیتروژن شده و افزایش عملکرد دانه را به همراه داشته باشد. این زمان را می‌توان بوسیله ابزارهایی مانند کلروفیل متردستی و دیاگرام رنگ برگ تعیین نمود. این آزمایش بمنظور تعیین مقدار کود نیتروژن مورد نیاز ارقام برنج براساس شماره رنگ تعیین شده با استفاده از دیاگرام رنگ برگ اجراء ‌شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال (1388- 1387) در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) به اجرا در ‌آمد. عوامل آزمایش شامل ارقام برنج سه رقم: دیلم، خزر و هاشمی به عنوان کرت اصلی و پنج سطح کودنیتروژن (روش متداول، 20، 30،40 و 50 کیلوگرم نیتروژن خالص) به عنوان کرت فرعی بودند. نتایج نشان داد که ارقام مختلف برنج از نظر ارتفاع بوته، تعداد دانه پر نشده و وزن هزاردانه، عملکرد دانه، تعداد پنجه و تعداد دانه پرشده دارای اختلاف معنی‌دار بودند. مقدار مصرف نیتروژن و اثر برهمکنش رقم × نیتروژن برای صفات ارتفاع بوته، طول خوشه و عملکرد دانه در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار شدند. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که عملکرد دانه ارقام دیلم، خزر و هاشمی به ترتیب 6681، 6128 و 4626 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که مصرف 20 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار باعث افزایش راندمان بازیافت (41/72 درصد) و راندمان زراعی (21/36 کیلوگرم دانه به ازای مصرف هر کیلوگرم نیتروژن) گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش توصیه می‌شود، با کاهش عدد دیاگرام رنگ برگ به کمتر از 4 برای ا رقام دیلم و خزر 30 کیلوگرم نیتروژن خالص (65 کیلوگرم اوره) و برای رقم هاشمی با کاهش عدد دیاگرام رنگ برگ به کمتر از 3 مقدار20 کیلوگرم نیتروژن خالص (45 کیلوگرم اوره) در هر هکتار مصرف نمود.

لینک کمکی