مقاله مقايسه نيروي عکس العمل عمودي زمين هنگام راه رفتن در کودکان داراي کف پاي صاف و کف پاي نرمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله مقايسه نيروي عکس العمل عمودي زمين هنگام راه رفتن در کودکان داراي کف پاي صاف و کف پاي نرمال دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه نيروي عکس العمل عمودي زمين هنگام راه رفتن در کودکان داراي کف پاي صاف و کف پاي نرمال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه نيروي عکس العمل عمودي زمين هنگام راه رفتن در کودکان داراي کف پاي صاف و کف پاي نرمال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه نيروي عکس العمل عمودي زمين هنگام راه رفتن در کودکان داراي کف پاي صاف و کف پاي نرمال :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

مقدمه و اهداف قوس کف پا همیشه به عنوان جذب کننده نیروی وارده از زمین به پا شناخته می شود، هدف از تحقیق حاضر، بررسی مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف بود. مواد و روش ها در این تحقیق، از میان دانش آموزان مقطع ابتدایی با میانگین سنی 10 سال، 15 نفر دارای کف پای صاف و 15 نفر دارای کف پای نرمال به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین هر دو گروه در سه زمان انتقال وزن بر روی پاشنه، تماس کف پا با زمین، و انتقال وزن بر روی پنجه در مرحله Stance مورد ارزیابی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری t مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد(05/0> p). یافته ها نتایج این تحقیق نشان داد که افراد دارای کف پای صاف در مرحله انتقال وزن بر روی پاشنه نسبت به افراد دارای کف پای نرمال به طور معنی داری، دارای نیروی عکس العمل زمین بیشتری بودند( 04/0p=). ولی در مرحله تماس کف پا با زمین، نیروی عکس العمل زمین افراد دارای کف پای نرمال نسبت به افراد دارای کف پای صاف به طور معنی داری بیشتر بود (03/0p=). همچنین در بررسی نیروی عکس العمل زمین در مرحله انتقال وزن بر روی پنجه مشاهده شد، که افراد دارای کف پای صاف نسبت به افراد دارای پای نرمال، نیروی بیشتری به زمین وارد می کنند ولی اختلاف این نیرو بین دو گروه معنی دار نبود. نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان می دهد که، به پای افراد دارای کف پای صاف در دو مرحله انتقال وزن بر روی پاشنه و انتقال وزن بر روی پنجه نسبت به افراد دارای کف پای نرمال نیروی بیشتری وارد می شود که این خود می تواند عامل مهمی جهت بروز آسیب در پا و اندام های بالاتر در این افراد شود. با توجه به یافته های این تحقیق سازندگان کفش، می توانند از اطلاعات بدست آمده استفاده و تدابیری در قسمت پنجه و پاشنه کفش افراد دارای کف پای صاف لحاظ کرده، تا بتواند مقداری از نیروی عکس العمل زمین را جذب و از آسیب دیدگی این افراد جلوگیری کند.

لینک کمکی