مقاله ارتباط بين حرکات سريع و متناوب دهاني ( ديادوکوکينزيس ) وقابليت وضوح گفتاردرکودکان شکاف کام 5 تا 6 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله ارتباط بين حرکات سريع و متناوب دهاني ( ديادوکوکينزيس ) وقابليت وضوح گفتاردرکودکان شکاف کام 5 تا 6 سال دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط بين حرکات سريع و متناوب دهاني ( ديادوکوکينزيس ) وقابليت وضوح گفتاردرکودکان شکاف کام 5 تا 6 سال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارتباط بين حرکات سريع و متناوب دهاني ( ديادوکوکينزيس ) وقابليت وضوح گفتاردرکودکان شکاف کام 5 تا 6 سال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتباط بين حرکات سريع و متناوب دهاني ( ديادوکوکينزيس ) وقابليت وضوح گفتاردرکودکان شکاف کام 5 تا 6 سال :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

مقدمه و اهداف شکاف کام یک ناهنجاری مادرزادی است. به علت نقص ساختاری اختلالاتی در وضوح گفتار فرد ایجاد می شود که ناشی از بسته شدن ناکامل حلقه اوروفارنژیال (دهانی- حلقی) در طول حرکات نرم کام جهت آواسازی می باشد. بر اساس بررسی ها در بسیاری از اختلالات گفتار و زبان(نظیر شکاف کام)، دیادوکوکینزیس کاهش یافته است. تصورمی شود که بین سرعت دیادوکوکینزیس و قابلیت وضوح گفتار ارتباط وجود دارد. هدف از انجام چنین تحقیقی، بررسی ارتباط دیادوکوکینزیس دهانی با قابلیت وضوح گفتار در این افراد می باشد. مواد و روش ها پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد. در این تحقیق 30 کودک 5 تا 6 سال شکاف کام ( 15 پسر و 15 دختر) به صورت تصادفی ساده از میان بیمارستان های شهرستان مشهد با شرایط معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. 30 کودک طبیعی نیز به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. قابلیت وضوح گفتار با آزمون تولیدی جامع Weiss و سرعت دیادوکوکینزیس با معیار فلچر در آزمودنی ها بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری (19 spss ) به کار گرفته شد . یافته ها بین دیادوکوکینزیس بیماران مبتلا به شکاف کام و وضوح گفتارشان همبستگی منفی وجود دارد (89%- در پسران، 92%- در دختران)، اما در کودکان طبیعی ارتباطی یافت نشد(009/0- در پسران و 046/0- در دختران). در تفکیک جنسیتی تفاوتی میان پسران و دختران طبیعی مشاهده نشد(05/0 (P< اما میان پسران و دختران شکاف کام تفاوت معناداری مشاهده شد( 48/2 P=). در مقایسه دو تکلیف (دیادوکوکینزیس و وضوح گفتار) ارتیاط معناداری یافت شد(05/0> (P. بحث و نتیجه گیری با توجه به یافته هادر افراد شکاف کام، سرعت دیادوکوکینزیس و قابلیت وضوح گفتار به میزان قابل توجهینسبت به کودکان طبیعی هم سن کاهش یافته است و ارتباط معنا داری میان سرعت دیادوکوکینزیس و وضوح گفتارشان یافت شد، در حالی که این ارتباط در افراد طبیعی دیده نشد.

لینک کمکی