مقاله بررسي رابطه سودمندي سمعک با کيفيت زندگي نوجوانان کم‌شنوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي رابطه سودمندي سمعک با کيفيت زندگي نوجوانان کم‌شنوا دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه سودمندي سمعک با کيفيت زندگي نوجوانان کم‌شنوا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه سودمندي سمعک با کيفيت زندگي نوجوانان کم‌شنوا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه سودمندي سمعک با کيفيت زندگي نوجوانان کم‌شنوا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :16

مقدمه و اهداف طی سالهای اخیر، در شناسایی افت شنوایی نوجوانان و انجام مداخت به هنگام، پیشرفتهای چشمگیری به وقوع پیوسته است. اثربخشی رویکردهای توانبخشی در ابعاد متعددی از جمله کاهش میزان معلولیت، پذیرش، سودمندی و رضایت قابل بررسی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سودمندی سمعک با کیفیت زندگی نوجوانان کم­شنوا بود. مواد و روش­ ها مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است. جمعیت مورد مطالعه در پژوهش حاضر نوجوانان 12 تا 18 سال با کم­شنوایی شدید حسی-عصبی بود که حداقل به مدت یک سال و حداقل یک گوش از سمعک دیجیتال یا هوشمند استفاده کرده بودند. این پژوهش بر روی 61 نفر انجام شد. برای گردآوری داده­ها از دو پرسش­نامه سنجش سودمندی سمعک که 24 گزینه­ای و شامل چهار زیرمجموعه شرایط مطلوب، بازآوایی، نویز زمینه و آزاردهندگی صدا می­باشد و پرسش­نامه کیفیت زندگی وابسته به کم­شنوایی برای نوجوانان بـا 38 سـوال در سه بعد جسـمانی، عـاطفی-هیجانی و اجتمـاعی استفاده گردید. داده­ها برای آنالیز آماری در نرم­افزارهای EXCELL2010 و SPSS16 وارد شد. سپس از آزمون­های T تک­نمونه­ای،T جفتی، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون­های T مستقل، تحلیل واریانس یک­راهه و کروسکال والیس به همراه آزمون تعقیبی مربوطه استفاده شد. یافته ­ها در میانگین امتیاز هر چهار زیرمجموعه و میانگین امتیاز نمره کل پرسش­نامه در حالت قبل و بعد از استفاده از سمعک تفاوت بارزی وجود داشت )0005/0(P=. در بحث کیفیت زندگی به ترتیب بعد عاطفی-هیجانی، جسمانی ‌و اجتماعی بالاترین میانگین را دارا بودند. بین سودمندی سمعک و کیفیت زندگی در نوجوانان کم­شنوای تهران رابطه معنادار وجود نداشت (5/0P=). بحث و نتیجه­ گیری نتایج حاکی از آن است آنچه که به عنوان کیفیت زندگی برای نوجوانان مطرح است فقط تحت تاثیر سودمندی حاصل از سمعک نمی‌باشد، همچنین نتایج نشان می­دهد سمعک در کاهش ناتوانی ناشی از کم­شنوایی موثر است.

لینک کمکی