مقاله A Case of Epithelial Myoepithelial Carcinoma – Correlation of IHC & Histopathological Findings

الب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله A Case of Epithelial Myoepithelial Carcinoma – Correlation of IHC & Histopathological Findings،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله A Case of Epithelial Myoepithelial Carcinoma – Correlation of IHC & Histopathological Findings : سال انتشار : 2014تعداد صفحات :8Epithelial myoepithelial carcinoma is a rare biphasic low grade neoplasm of salivary glands; it most commonly occurs in the parotid gland but can also arise in minor salivary glands. Here a case of 58-year-old female presented with left cheek swelling of one-year duration. CT scan revealed a localized submandibular salivary gland tumor mass not involving surrounding tissues. Histological examination showed a mixture of ductal elements; cuboidal cells bordering small lumina surrounded by polygonal clear cells of myoepithelial component without any evidence of nucle

مقاله منابع استرس حاد کشتي‌گيران ماهر و نخبه

د مي باشد و در فايل اصلي مقاله منابع استرس حاد کشتي‌گيران ماهر و نخبه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله منابع استرس حاد کشتي‌گيران ماهر و نخبه : تعداد صفحات :24هدف اصلی این پژوهش، مطالعه‌ی منابع استرس حاد کشتی­گیران نخبه و ماهر بود. به این منظور از 210 نفر کشتی­گیر (در دو گروه 105 نفری نخبه و ماهر، به‌ترتیب با 7/4±9/24 و 9/4±6/23سال سن) که به‌صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کرده‌بودند، خواسته‌شد پرسش‌نامه‌ی منابع استرس حاد کشتی (SASWQ) را تکمیل کنند. یافته­های به‌دست‌آمده از آزمون تحلیل واریانس چند‌متغیره نشان داد که مقادیر عام

مقاله مطالعه عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا قرمز در شرايط کم آبي و کاربرد پيش تيمار بذر با تنظيم کننده‌هاي رشد

ه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا قرمز در شرايط کم آبي و کاربرد پيش تيمار بذر با تنظيم کننده‌هاي رشد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله مطالعه عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا قرمز در شرايط کم آبي و کاربرد پيش تيمار بذر با تنظيم کننده‌هاي رشد : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :21به‌منظور بررسی اثر پیش تیمارهای بذر با تنظیم کننده‌های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های لوبیا قرمز، آزم