مقاله رابطه ساده و چندگانه بين راهبردهاي يادگيري، خودکارآمدي با مديريت زمان و مکان مطالعه دانش-آموزان متوسطه

نشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه ساده و چندگانه بين راهبردهاي يادگيري، خودکارآمدي با مديريت زمان و مکان مطالعه دانش-آموزان متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله رابطه ساده و چندگانه بين راهبردهاي يادگيري، خودکارآمدي با مديريت زمان و مکان مطالعه دانش-آموزان متوسطه : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26هدف این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و خودکارآمدی با مدیریت زمان و مکان دانش آموزان متوسطه

مقاله تأملي در چيستي عدالتخانه و روند تحول مفهومي آن

از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأملي در چيستي عدالتخانه و روند تحول مفهومي آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله تأملي در چيستي عدالتخانه و روند تحول مفهومي آن : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :32چکیده جنبش عدالت‌خواهی ایرانیان در عهدقاجار در صیرورت خود با مفهوم عدالتخانه گره خورد و به بسط حوز‌معنایی آن منتهی گشت. لذا برای فهم درست‌تر این مفهوم بایستی متغیرهای تأثیرگذار بر آن را شناسایی کرد و به این مساله پاسخ گفت که چه عواملی در پیوند با مفهوم عدالتخانه قرار داشتند و به چه میزان و محدوده‌ای بر تحول معنایی آن اثر گذاردند

مقاله تأثير کاربرد توأم نيتروژن و ازتوباکتر در تراکم‌هاي مختلف بر صفات کمي و برخي خصوصيات بيوشيميايي ذرت دانه‌اي بهاره (Zea mays L.)

فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير کاربرد توأم نيتروژن و ازتوباکتر در تراکم‌هاي مختلف بر صفات کمي و برخي خصوصيات بيوشيميايي ذرت دانه‌اي بهاره (Zea mays L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله تأثير کاربرد توأم نيتروژن و ازتوباکتر در تراکم‌هاي مختلف بر صفات کمي و برخي خصوصيات بيوشيميايي ذرت دانه‌اي بهاره (Zea mays L.) : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16به‌منظور بررسی تأثیر کارب