مقاله بررسي و تحليل ظرفيت‌هاي گردشگري هورامان با تأکيد بر خوانش منظر فرهنگي

در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و تحليل ظرفيت‌هاي گردشگري هورامان با تأکيد بر خوانش منظر فرهنگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي و تحليل ظرفيت‌هاي گردشگري هورامان با تأکيد بر خوانش منظر فرهنگي : تعداد صفحات :29صنعت گردشگری، امروزه به ویژه در ابعاد اقتصادی و فرهنگی خویش، نقشی تعیین­کننده در توسعه‌یافتگی کشورها ایفا می­نماید، به طوری که اقتصاددانان به آن، لقب «صادرات نامرئی» داده­اند. در ایران نیز، با تکیه بر پشتوانه­ی عظیم فرهنگی، قابلیت­های زیاد

مقاله بررسي اثربخشي اجراي برنامه فلسفه براي کودکان به شيوه اجتماع پژوهشي در افزايش هوش هيجاني دختران دبيرستاني

شگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثربخشي اجراي برنامه فلسفه براي کودکان به شيوه اجتماع پژوهشي در افزايش هوش هيجاني دختران دبيرستاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي اجراي برنامه فلسفه براي کودکان به شيوه اجتماع پژوهشي در افزايش هوش هيجاني دختران دبيرستاني : تعداد صفحات :42این پژوهش با هدف تعیین اثربخشـی برنامـه آموزشـی فلسـفه بـرای کودکـان بـه شـیوه اجتمـاع پژوهشی در هوش هیجانی دختـرا

مقاله بررسي تاکسونوميکي دياتومه‌هاي درياچه سد زاينده رود

الب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاکسونوميکي دياتومه‌هاي درياچه سد زاينده رود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي تاکسونوميکي دياتومه‌هاي درياچه سد زاينده رود : تعداد صفحات :24نمونه‌برداری از دیاتومه‌های دریاچه سد زاینده رود در چهار ایستگاه از سطح آب و عمق‌های 5/0 و 3 متر در سه تکرار با استفاده از دستگاه Nansen و از سطح توسط تور پلانکتون‌گیری انجام شد. نمونه‌ها با فرمالین 4% تثبیت و پس از تغلیظ توسط کلیدهای ویژه شناسایی شدند. آنالیزهای فیزیکوشیمیایی آب توسط روش‌های استاندارد صورت گرفت. بر اساس نتایج این ت