مقاله Effects of Chemicals on Vase Life of Cut Carnation( Dianthus caryophyllus L. "Delphi ") and Microorganisms Population in Solution

ي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Effects of Chemicals on Vase Life of Cut Carnation( Dianthus caryophyllus L. "Delphi ") and Microorganisms Population in Solution،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله Effects of Chemicals on Vase Life of Cut Carnation( Dianthus caryophyllus L. "Delphi ") and Microorganisms Population in Solution : سال انتشار : 2012تعداد صفحات :18The vase life of cut flowers and foliage is often shortened by vascular occlusions that constrict vase solution supply. Reduction in stem conductivity is typically caused by blockage of cut stem ends and xylem conduits by microbes, physiological plugging, and disruption of water columns in xylem vessels by cavitations and air emboli. Cut flower and foliage longevity can be greatly affected by the chemical composition

مقاله رابطه جو سازماني و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور

تگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه جو سازماني و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله رابطه جو سازماني و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24هدف از این پژوهش، بررسی رابط جوسازمانی و سلامت­روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور بود. جامع آماری پژوهش را کلی کارشناسان زن و مرد وزارت ورزش و جوانان کشور (معادل 298 نفر) تشکیل دادندکه تعداد 169 نفر از آن‌ها انتخاب شد.

مقاله تعيين تجربي و عددي چقرمگي شکست فولاد لوله‌هاي انتقال گاز با گروه API X65

حتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين تجربي و عددي چقرمگي شکست فولاد لوله‌هاي انتقال گاز با گروه API X65،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله تعيين تجربي و عددي چقرمگي شکست فولاد لوله‌هاي انتقال گاز با گروه API X65 : تعداد صفحات :16اندازه‌گیری چقرمگی شکست KIC بعنوان معیار شروع ترک (در نوع اول تنش در حالت کرنش صفحه‌ای) برای رسم منحنی‌های ارزیابی آسیب (FAD) برای فولادهای پراستحکام خطوط انتقال گاز اهمیت ویژه‌ای‌ دارد. در تحقیق حاضر از آزمون خمش سه نقطه‌ای بر روی شش نمونه آزمایشگاهی اس